Правила прийому до закладу освіти [1] Територія обслуговування [1]
Статут [1] Вакантні посади [1]
Структура та органи управління закладу освіти [1] Річний звіт про діяльність закладу освіти [1]
Умови доступності для навчання осіб з ООП [1] Кадровий склад закладу освіти [57]
Результати моніторингу якості освіти [2] Мова навчання [1]
Фінансова звітність [1] Курсова перепідготовка вчителів на 2022 [1]

                                                                                                                                     Додаток 1
                                                                                                                                     до рішення  виконавчого комітету
                                                                                                                                     Кольчинської селищної ради
                                                                                                                                     від 25.03.2021 №31

Території обслуговування, 
закріплені за закладами загальної середньої освіти
Кольчинської селищної ради

Назва закладу загальної середньої освіти Територія обслуговування
Закріплена за закладами загальної середньої освіти
Кольчинський заклад
загальної середньої освіти
І-ІІІ ступенів
Кольчинської селищної ради
Мукачівського району
Закарпатської області
смт Кольчино
с. Кендерешів
 

 

Територія обслуговування | Переглядів: 111 | Дата: 01.09.2021

Система управління закладом загальної середньої освіти

Управління ЗЗСО здійснюють у межах визначених повноважень:
- засновник – Кольчинська селищна рада Мукачівського району Закарпатської області;
- уповноважений орган-відповідний орган управління освітою Кольчинської селищної ради;
- директор ЗЗСО;
- колегіальний орган управління ЗЗСО – педагогічна рада;
- колегіальний орган громадського самоврядування- загальні збори колективу, піклувальна рада.


     Далі...

Статут | Переглядів: 114 | Дата: 16.07.2021

Правила прийому до закладу освіти

     1.За закладом освіти рішенням виконавчого комітету  Кольчинської  селищної ради від 25.03.2021 року  №31 закріплена відповідна територія.
     2.Зарахування учнів до всіх класів здійснюється без проведення конкурсу і, як правило, відповідно до території обслуговування.
     3.Зарахування до закладу освіти здійснюється відповідно до наказу його керівника, що видається на підставі заяви про зарахування до закладу освіти (далі - заява про зарахування) одного з батьків дитини (чи повнолітньої особи, яка має намір здобувати освіту), поданої особисто (з пред’явленням документа, що посвідчує особу заявника, до якої додаються:
        1) копія свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує особу здобувача освіти (під час подання копії пред’являється оригінал відповідного документа);
        2) оригінал або копія медичної довідки за формою первинної облікової документації № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 серпня 2010 року № 682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за № 794/18089;
        3) оригінал або копія відповідного документа про освіту (за наявності).
У випадку подання копій документів, передбачених цим пунктом, оригінали мають бути подані до видання наказу про зарахування (крім документа, визначеного підпунктом 1 цього пункту).
     4.Зарахування дітей з особливими освітніми потребами до класів з інклюзивним навчанням здійснюється в установленому порядку відповідно до висновку психолого-медико-педагогічної консультації.
     5. Переведення учнів закладу освіти до наступного класу здійснюється відповідно до  порядку переведення учнів закладу  загальної середньої освіти до наступний навчальний рік.
     6. У разі вибуття учня з населеного пункту батьки або особи, які їх замінюють, подають до навчального закладу заяву із зазначенням причини вибуття.
     7. У разі переходу учня до іншого навчального закладу для здобуття загальної середньої освіти у межах населеного пункту батьки або особи, які їх замінюють, подають до закладу заяву із зазначенням причини переходу та довідку, що підтверджує факт зарахування дитини до іншого закладу освіти

Зарахування до першого класу.
         1.До першого класу зараховуються, як правило, діти з шести років.
         2.Заява про зарахування дитини до першого класу закладу освіти, за яким закріплена територія обслуговування, на якій проживає ця дитина, та відповідні документи подаються до закладу одним з батьків дитини особисто до 31 травня.
         3. До 1 червня  заклад освіти оприлюднює  наказ «Про зарахування до першого класу»  на офіційному веб-сайті закладу освіти.
         4.Присутність дитини під час подання заяви про зарахування, жеребкування або її зарахування не є обов’язковою і не може вимагатися працівниками закладу освіти чи бути умовою її зарахування.
         5. Після  1 червня  зарахування на вільні місця відбувається у такому порядку:

  • до початку навчального року - діти, які мають право на першочергове зарахування;
  • впродовж навчального року - у порядку надходження заяв про зарахування.
Правила прийому до закладу освіти | Переглядів: 154 | Дата: 06.07.2021

МОВА ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Мовою освітнього процесу в Кольчинському закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів є державна (українська) мова

    У школі, відповідно до освітньої програми, викладаються такі іноземні мови:

  • англійська у 1- 11  класах ;
  • німецька мова у 5, 8  класах.

Закон України «Про освіту»

Стаття 7. Мова освіти
1. Мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова.

  •   Держава гарантує кожному громадянинові України право на здобуття формальної освіти на всіх рівнях (дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої), а також позашкільної та післядипломної освіти державною мовою в державних і комунальних закладах освіти.
  •   Особам, які належать до національних меншин України, гарантується право на навчання в комунальних закладах освіти для здобуття дошкільної та початкової освіти, поряд із державною мовою, мовою відповідної національної меншини. Це право реалізується шляхом створення відповідно до законодавства окремих класів (груп) з навчанням мовою відповідної національної меншини поряд із державною мовою і не поширюється на класи (групи) з навчанням українською мовою.
  •   Особам, які належать до корінних народів України, гарантується право на навчання в комунальних закладах освіти для здобуття дошкільної і загальної середньої освіти, поряд із державною мовою, мовою відповідного корінного народу. Це право реалізується шляхом створення відповідно до законодавства окремих класів (груп) з навчанням мовою відповідного корінного народу України поряд із державною мовою і не поширюється на класи (групи) з навчанням українською мовою.
  •   Особам, які належать до корінних народів, національних меншин України, гарантується право на вивчення мови відповідних корінного народу чи національної меншини в комунальних закладах загальної середньої освіти або через національні культурні товариства.
  •   Особам з порушенням слуху забезпечується право на навчання жестовою мовою та на вивчення української жестової мови.

2. Заклади освіти забезпечують обов’язкове вивчення державної мови, зокрема заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти – в обсязі, що дає змогу провадити професійну діяльність у вибраній галузі з використанням державної мови.
Особам, які належать до корінних народів, національних меншин України, іноземцям та особам без громадянства створюються належні умови для вивчення державної мови.

3. Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування, насамперед англійської мови, в державних і комунальних закладах освіти.

4. У закладах освіти відповідно до освітньої програми можуть викладатися одна або декілька дисциплін двома чи більше мовами – державною мовою, англійською мовою, іншими офіційними мовами Європейського Союзу.

5. За бажанням здобувачів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти заклади освіти створюють можливості для вивчення ними мови корінного народу, національної меншини України як окремої дисципліни.

6. Держава сприяє створенню та функціонуванню за кордоном закладів освіти, у яких навчання здійснюється українською мовою або вивчається українська мова.

7. Особливості використання мов в окремих видах та на окремих рівнях освіти визначаються спеціальними законами.

Мова навчання | Переглядів: 148 | Дата: 06.07.2021

Перелік вакантних посад

 

Вакантні посади | Переглядів: 126 | Дата: 06.07.2021

Умови доступності закладу для навчання осіб з особливими освітніми потребами


      Для забезпечення доступу осіб з особливими освітніми потребами, зокрема тих, що мають проблеми з опорно-руховим апаратом, у закладі існує пандус, забезпечений доступ до першого поверху.


Фінансова звітність | Переглядів: 111 | Дата: 30.11.2017